Geloof

Christus en Zijn bruid

Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. (Openbaring 19:7)

God had voor de schepping al een volmaakt plan in Zijn Gedachten. Een volmaakt plan voor de wereld en voor u persoonlijk.

Voordat er een wereld was had God al het verlangen om Zichzelf tot uitdrukking te brengen en Zich te laten kennen op basis van een wederzijdse liefdesrelatie.

Bijbel

Wedergeboorte

Wedergeboorte komt via rechtvaardiging, heiliging en doop met de Heilige Geest. Israel (in type) verliet Egypte en ging door de rode zee (waterdoop), de woestijn (heiliging) en de Jordaan (doop met de Heilige Geest) om vervolgens het beloofde land in te kunnen nemen.

Dopen doen we door onderdompeling in de Naam van de Here Jezus Christus.
De Here Jezus Christus is God in het vlees en gezonden om de schuld te betalen die geen mens kon betalen.

Redding en wedergeboorte komen niet door wetten, goede werken of kennis maar door liefde en door het geloof in Jezus Christus.

William Marrion Branham

We leven nu in het zevende en laatste “Laodicea tijdperk” zoals geschreven staat in Openbaring 3:14-22.

Zoals Paulus de booschapper was voor het eerste tijdperk, zo is William Marrion Branham (1909-1965) de boodschapper voor het laatste tijdperk. Dit is de vervulling van Maleachi 4:5-6; Lukas 17:26- 30 en Openbaring 10:7 .

Hij werd gezonden met een boodschap om Zijn Bruid gereed te maken.

“Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” Openbaring 19:7

Heeft u nog vragen hierover of andere geloofsvragen ? Neem dan gerust contact met ons op.